Steam coal markets in times of economic crisis
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):343–354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents an analysis of international steam coal market conditions in 2008 and in firs seven months of 2009. Reasons for coal price increases and decreases during this period has been described and price movements have been illustrated on the graphs. Attention has been paid to the increasing role of banks in price shaping on coal spot markets, both physical and financial. The most recent forecasts of coal prices and supply as well as international stem coal trade development have been discussed. Signals coming from different markets prove that the economic crisis is close to its end. However, coal prices in 2009 remain at level significantly lower than in 2008, and price increase in 2010 will be moderate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego
węgiel energetyczny, rynki, kryzys, prognozy
W artykule przedstawiono analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego w 2008 roku oraz w pierwszych siedmiu miesiącach 2009 r. Opisano przyczyny wzrostów i spadków cen węgla w tym okresie, a na wykresach zilustrowano skalę zmian. Zwrócono uwagę na rosnącą rolę banków w kształtowaniu cen węgla na rynkach spot oraz na rynkach finansowych. Omówiono najnowsze prognozy w odniesieniu do cen oraz podaży węgla, a także prognozy rozwoju międzynarodowego handlu węglem energetycznym. Płynące z różnych rynków sygnały świadczą o zbliżającym się końcu kryzysu gospodarczego na świecie. Jednak ceny węgla pozostaną w tym roku na poziomie znacząco niższym jak w 2008 r., a ich wzrost w 2010 r. będzie umiarkowany.
 
REFERENCES (13)
1.
LORENZ U., 2008 – Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski – wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 255–272.
 
2.
LORENZ U., 2009 – Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy Nr 3–4 (1036–37), Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1–8.
 
3.
PRING M. J., 1998 – Podstawy analizy technicznej. Wyd. WIG-Press Warszawa, s. 472.
 
4.
ABARE – Australian commodities, vol. 16 nr 1 – March quarter 2009; vol. 16 nr 2 – June quarter 2009 (www.abareconomics.com).
 
5.
Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd (wybrane numery z 2009 r.).
 
6.
CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts (wybrane numery z 2009 r.).
 
7.
ICR – International Coal Report. Wyd. Platts (wybrane numery z 2009 r.).
 
8.
ICR Coal Statistics Monthly (sierpień 2009). Wyd. Platts.
 
9.
Short-Term Energy Outlook EIA DOE, August 2009 (www.eia.doe.gov).
 
ISSN:1429-6675