Energy security of Poland - energy mix and energy efficiency
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):35–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the problems connected with the energy security of Poland. The future of energy engineering is one of the most important problems for Polish and also world policy. The issues at stake are the necessity of supplying a sufficient amount of energy, and the responsibility of the energy sector for global climate changes. Energy safety issues are discussed in many publications by various experts. Legal, economic, energy, and environmental preservation specialists characterize various factors important from the point of view of power engineering. For some time, efforts have been underway to determine a new energy mix that assures a constant supply of cheap and environmentally safe energy for all consumers. Energy efficiency is an important aspect taken into account with respect to energy security. Improving the efficiency of energy use can reduce the necessity of developing new energy sources. It can also be a source of potential cost savings. This is particularly important in Poland as a number of energy plants that do not meet environmental standards will be withdrawn from service in the next few years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne Polski - mix energetyczny i efektywność energetyczna
bezpieczeństwo energetyczne, mix energetyczny, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna
W artykule przedstawiono problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Przyszłość energetyki od wielu lat stanowi jeden z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Związane jest to z troską sektora energetycznego o zapewnienie dostatecznych ilości energii w najbliższych latach, a także z odpowiedzialnością za zmiany klimatyczne na Ziemi. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego podejmowana jest w wielu publikacjach i przez specjalistów z wielu dziedzin nauki. Eksperci z dziedziny prawa, ekonomii, energetyki, ochrony środowiska starają się wskazać, które czynniki są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Od kilku lat podejmowane są także działania zmierzające do określenia modelu nowego mixu energetycznego, który zapewni trwałe dostawy energii dla wszystkich odbiorców, a jednocześnie będzie zapewniał, że energia ta będzie tania i produkowana w sposób uwzględniający ochronę środowiska. Ważnym aspektem branym pod uwagę w kwestii bezpieczeństwa energetycznego jest efektywność energetyczna. Poprawa efektywności wykorzystywania energii może w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie na budowę nowych źródeł energii. W Polsce coraz wyraźniej dostrzega się w poprawie efektywności energetycznej źródło potencjalnych oszczędności. Ma to szczególnie istotne znaczenie w perspektywie kilku najbliższych lat, a związane jest z faktem, że z krajowego systemu elektroenergetycznego wycofywane będą jednostki wytwórcze, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska oraz te mocno wyeksploatowane.
 
REFERENCES (13)
1.
FIGASZEWSKA I., 2009 - Ubóstwo energetyczne - co to jest? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 5.
 
2.
GAJDA A., MELKA K., 2008 - Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 43-62.
 
3.
Informacje i opracowania statystyczne GUS i EUROSTAT.
 
4.
JURDZIAK L., 2012 - Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 23-50.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., 2012 - Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 7-27.
 
6.
MALKO J., 2013 - Ogólne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Materiały kon-ferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Warszawa 22.03.2013 r.
 
7.
PASKA J., 2013 - Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania. Rynek Energii nr 2.
 
8.
Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r.
 
9.
Raport dot. kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrażaniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowaniem rozwiązań dla tych przemysłów, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa 2008.
 
10.
SAMUL K., STRUPCZEWSKI A., WROCHNA G., 2013 - Małe Reaktory Modułowe SMR; www.ncbj.gov.pl.
 
11.
SOWIŃSKI J, 2010 - Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 401-410.
 
12.
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O efektywności energetycznej.
 
13.
WILCZYŃSKI M., 2013 - Zmierzch węgla kamiennego w Polsce. Fundacja Instytut na rzecz Eko¬rozwoju. Warszawa.
 
ISSN:1429-6675