Economic effectiveness analysis of distributed combined heat and power plants fired with natural gas and biomass
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):543–552
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of economic effectiveness of small scale combined heat and power (CHP) plants fired with natural gas and using biomass energy. There are analysed the following of small scale CHP plants: a) CHP plant with gas turbine fired with natural gas, b) CHP plant with gas engine fired with natural gas, c) CHP plant with back-pressure steam turbine integrated with direct biomass combustion, d) CHP plant with Organic Rankine Cycle (ORC) integrated with direct biomass combustion, e) CHP plant with gas engine integrated with biomass gasification, f) CHP plant with gas turbine integrated with biomass gasification, and g) CHP plant with gas engine integrated with biological biomethan generator. For these type of CHP plants there are determined the quantities characterizing their economic effectiveness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektywności ekonomicznej rozproszonych źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalanych gazem ziemnym oraz biomasą
gaz ziemny, biomasa, elektrociepłownia, efektywnooeć ekonomiczna
W artykule przedstawiono analizę efektywności ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłamałej mocy (źródeł rozproszonych), opalanych gazem ziemnym oraz wykorzystujących energię biomasy. Analizowane są następujące układy: a) z turbiną gazową, opalany gazem ziemnym, b) z silnikiem gazowym, opalany gazem ziemnym, c) z turbiną parową przeciwprężną, z bezpooerednim spalaniem biomasy, d) z turbiną z czynnikiem organicznym (Organic Rankine Cycle - ORC), z bezpooerednim spalaniem biomasy, e) z silnikiem gazowym, zintegrowany ze zgazowaniem biomasy, f) z turbiną gazową, zintegrowany ze zgazowaniem biomasy, oraz g) z silnikiem gazowym, zintegrowany z biologicznym generatorem biometanu. Dla tych układów zostały wyznaczone wielkooeci charakteryzujące ich efektywność ekonomiczną.
 
REFERENCES (8)
1.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowi¹zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Dz.U. z 2007 r., nr 185, poz. 1314.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3.11.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2006 r., nr 205, poz. 1510.
 
3.
ŚCIĄŻKO M., ZUBAŁA J., PRONOBIS M., 2006 – Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka nr 3, s. 207–220.
 
4.
BINI R., DUVIA A., SCHWARZ A., GAIA M., BERTUZZI P., RIGHINI W., 2004 – Operational Results of the First Biomass CHP Plant in Italy Based on Organic Rankine Cycle Turbogenerator and Overwiev of a Number of Plants in Operation in Europe Since 1998. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1716–1721.
 
5.
BOLHAR-NORDENKAMPF M., PRÖLL T., AICHERNIG C., HOFBAUER H., 2004 – Techno Economical Assessment Of Combined Heat And Power Production From Biomass, Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 2105–2108.
 
6.
TEISLEV B., 2004 – Wood-Chips Updraft Gasifier Based Combined Heat and Power. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1772–1774.
 
7.
JUNGMEIER G., SCHWAIGER H., PANOUTSOU C., HILLRING B., FLYKTMAN M., GERARD MM., KRAJNE N., MIHAILOV N., AKGUN F., BRUTON C., 2004 – Survey of Existing CHP Plants With Solid Biomass in Europe. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1741–1744.
 
8.
ZAPOROWSKI B., 2007 – Podstawy wyznaczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu o wysokiej sprawności. Energetyka, Zeszyt tematyczny XV, s. 37–41.
 
ISSN:1429-6675